BỘ TRÀ THANH TRÚC

Bộ trà bao gồm một số chi tiết:

– 01 Ấm Trà Thanh Trúc.

– 06 Tách Trà Thanh Trúc

– 07 Đĩa Lót Thanh Trúc